СЛУШАЈТЕ ВО ЖИВО

Локално

Во среда ќе се гласа буџетот на општина Прилеп за 2022 година

Советот на општина Прилеп на ден 29.12.2021 година (среда) со почеток во 09:00 часот, во големата сала на Општина Прилеп ќе ја одржи 6-тата седница.

На дневен ред е најважниот докумет за граѓаните на општина Прилеп, а тоа е буџетот на општината за 2022 година, како и 45 други точки.

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлог-Буџет на Општина Прилеп за 2022 година.
2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2022 година.
3. Предлог-Одлука за утвдување на вредност на бодот за платите на административни службеници, за 2022 година.
4. Предлог-Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум.
5. Предлог-Програма за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија основани од ЕЛС Општина Прилеп за 2022 година.
6. Предлог-Програма за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2022 година.
7. Предлог-Буџетски Календар на Општина Прилеп за 2022 година.
8. Предлог-Програма за доделување на еднократна парична помош, на секое семејство за новородено дете во Општина Прилеп, за 2022 година.
9. Предлог-Програма за култура, за 2022 година.
10. Предлог-Заклучок по Колективен договор за вработените во Општина Прилеп.
11. Предлог-Одлука за прифаќање на спонзорство на Општина Прилеп.
12. Предлог-Одлука за изменување и дополнување усогласување со Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021)на Одлуката за основање на Центар за развој на ПЕЛАГОНИСКИОТ плански регион број 08-1957/4 од 07.02.2008.
13. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и Финансиски план на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 2022 година.
14. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плата во ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп.
15. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈКП Комуналец Прилеп, за 2022 година.
16. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за инвестиции во ЈКП Комуналец Прилеп, за 2022 година.
17. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп, за 2022 година.
18. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Прилеп, за 2022 година.
19. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површини и Програма за подигање и одржување на зеленило, за 2022 година.
20. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за работа и одржување на градските гробишта и капела, за 2022 година.
21. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за работа на прифатилиште за бездомни кучиња, за 2022 година.
22. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески Платник-Прилеп, за 2022 година.
23. Предлог-Одлука за усвојување на Програма со Финансискиот план на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески“-Прилеп, за 2022 година.
24. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, за 2022 година.
25. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани, Прилеп, за 2022 година.
26. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари, Прилеп, за 2022 година.
27. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци, Прилеп, за 2022 година.
28. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп, за 2022 година.
29. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп, за 2021 година.
30. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Рампо Левката“ Прилеп, за 2022 година.
31. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп, за 2022 година.
32. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООМУ „Ордан Михајлоски Оцка“-Прилеп, за 2022 година.
33. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп, за 2022 година.
34. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, за 2022 година.
35. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Климент Охридски“- Прилеп, за 2022 година.
36. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, за 2022 година.
37. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, за 2022 година.
38. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп, за 2022 година.
39. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп, за 2022 година.
40. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски“-Прилеп, за 2022 година.
41. Предлог-Решение за исправка на Решението за именување на членови во Управниот одбор на ЈП за ПУП Прилеп.
42. Предлог-Решение за именување на членови во Управниот одбор на ЈОУДГ ,,Наша Иднина’’ Прилеп.
43. Предлог-Решение за именување претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ “Ордан Михајлоски-Оцка”-Прилеп.
44. Предлог-Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ Гимназија “Мирче Ацев”-Прилеп.
45. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп, за 2022 година.
46. Предлог-Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп, за 2022 година.

Прикажи повеќе

Холидеј

Радио Холидеј е приватна радио станица - концесионер која со квалитетен сигнал го покрива регионот на Општина Прилеп, Крушево, Македонски Брод, Демир Хисар, Битола и поширокиот Пелагониски регион.

Поврзани објави

Прочитај повеќе:
Close
Back to top button
Skip to content