Народната банка го објави конкурсот за годишната награда за млади истражувачи за 2024 година

10

Народната банка го објави конкурсот за годишната награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата и банкарството за 2024 година. Наградата се доделува заради поттикнување на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на макроекономијата и банките и банкарските системи, како и афирмација на млади и стручни кадри.

Кој може да учествува?

Право за учество на конкурсот имаат државјаните на Република Северна Македнонија на возраст до 35 години. Вработените во Народната банка и членовите на Советот на Народната банка немаат право на учество на конкурсот.

Што треба да содржи трудот со кој се конкурира?

Tрудот треба задолжително да содржи и осврт кон македонската економија на соодветната тема. Трудот не смее да надминува 80.000 карактери со празните места (без фуснотите, прилозите, графиконите, табелите, апстрактот, библиографијата, анексите) и препорачливо е да има стандардна структура на научно истражување, кое ги содржи следниве основни делови:

·        апстракт, како и назначување на областа на истражување според стандардната класификација (Journal of Economic Literature – JEL);

·        осврт на консултираната литература од областа што се истражува;

·        опис на методите на истражување што се користат во трудот;

·        анализа;

·        заклучни согледувања и

·        библиографија.

Дали може да се конкурира и со труд што веќе бил објавен?

Авторите имаат право да конкурираат на конкурсот за избор на најдобар труд и со труд што веќе бил објавен, но не пред 1 јануари 2022 година. При поднесувањето труд што веќе бил објавен авторот треба да наведе кога и каде бил објавен трудот.

Како и каде се поднесуваат трудовите?

Трудовите се поднесуваат до Народната банка со назнака: „За годишната награда на Народната банка на Република Северна Македонија“, по електронски пат во формат word, на е-адресата: [email protected]. Покрај трудот, авторот треба да достави и биографски податоци. Доставените трудови ќе имаат третман на материјали со доверлив карактер.

Еден автор има право да поднесе само еден труд. Трудовите се поднесуваат на македонски, албански или на англиски јазик. 

Според кои критериуми ќе се вреднуваат трудовите?

·        Релевантност на истражуваното подрачје за македонскиот случај;

·        Соодветност на освртот на литературата од анализираното подрачје;

·        Јасност во дефинирањето на проблемот и на целите на истражувањето;

·        Соодветност на описот на контекстот и информациите (соодветност на анализата на трендовите во анализираното подрачје во Република Северна Македонија);

·        Соодветност на користениот статистичко-економетриски пристап;

·        Конзистентност и логичност на тезите во трудот;

·        Заклучоци и препораки и нивна соодветност.

Кој е крајниот рок за доставување на трудовите?

Краен рок за доставување на трудовите е 1 февруари 2024 година.

Од што се состои годишната награда?

Наградата е во парична форма, која за првонаградениот труд изнесува 100.000 денари, а втората награда изнесува 50.000 денари.

Каде е објавен конкурсот?

Конкурсот е објавен на веб-страницата на Народната банка.

Може ќе Ви се допадне

Веб страницата користи *колачиња со цел да овозможи и креира подобро корисничко искуство за нашите посетители. Прифаќам Повеќе

Skip to content